Algorithmic Resistance

ONLINE

How can we cultivate our own or collective algorithmic resilience? What might an algorithmic protest look like? Algorithmic domination defines our interaction with digital tools – our individual and collective identities are defined and controlled by external tools whose primary goal is to generate profit.

19 Sep Mon 10:00 CEST
uroboros loop, algorithmic governance, algorithmic resistance

We have entered an era in which the rhythm is set and controlled by platform companies (Van Dijck). Algorithms have become their main driving force. Automatically operating rules and codes have become an indispensable component of a complex infrastructure built on user interactions through internet networks and applications. Recommendation algorithms enable users to acquire diverse content more efficiently, through accurate recommendations based on big data and personalization that creates internet bubbles around us and traps us in rabbit holes. Despite the potential benefits that recommendation algorithms provide to users, they have a dark side that needs to be reflected and research for its impact on our daily decisions, activities and mental state.

How can we cultivate our own or collective algorithmic resilience? What might an algorithmic protest look like? Algorithmic domination defines our interaction with digital tools – our individual and collective identities are defined and controlled by external tools whose primary goal is to generate profit. This situation confronts us with the question of how to find ways and strategies to resist these limiting and oppressive aspects of contemporary algorithmic culture, both individually and collectively.


Algoritmická odolnost 

Vstoupili jsme do éry, ve které rytmus udávají a řídí společnosti platforem (Van Dijck). Jejich hlavní hybnou silou se staly algoritmy. Automně operující pravidla a kódy se staly nepostradatelnou složkou komplexní infrastruktury postavené na interakcí uživatelů prostřednictvím internetových sítí a aplikací. Doporučovací algoritmy platforem umožňují uživatelům efektivněji získávat rozmanitý obsah a to prostřednictvím přesných doporučení založených na velkých datech, personalizaci, které kolem nás vytvářejí internetové bubliny a zachytávající nás do králičích nor. Navzdory potenciálním výhodám, které doporučovací algoritmy uživatelům poskytují, mají i svou odvrácenou stranu, kterou je nutné reflektovat a uvažovat o jejím dopadu na naše každodenní rozhodování, aktivity a psychický stav.

Jak si můžeme pěstovat vlastní nebo kolektivní algoritmickou odolnost? Jak může vypadat algoritmický protest? Algoritmická nadvláda definuje naši interakci s digitálními nástroji – naše individuální i kolektivní identity jsou definovány a řízeny externími nástroji, kterých primární cílem je generovat zisk. Tato situace nás staví před otázku jak hledat způsoby a strategie odporu vůči těmto omezujícím a utlačujícím aspektům současné algoritmické kultury, ať už individuálně, nebo kolektivně.

Michal Kučerák

He is a curator, researcher and lecturer working with the DOX Centre for Contemporary Art in Prague and TBA21-Academy, where he is taking care of the Ocean-Archive.org project. He is a PhD student at the Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno. He is the author of the #DATAMAZE project (DOX, 2018 - 2022) - a concept of an extended exhibition focused on strengthening digital and data literacy through contemporary art and design projects in a gallery environment. He is part of the team that organizes the festival focused on socially engaged design and art practice UROBOROS.

Kurátor, výzkumný pracovník a lektor. Spolupracuje s Centrem současného umění DOX a TBA21-Academy, kde vede projekt Ocean-Archive.org. Je studentem doktorského studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a autorem projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 - 2022) - konceptu rozšířené výstavy zaměřené na posílení digitální a datové gramotnosti prostřednictvím současných uměleckých a designových projektů v galerijním prostředí. Je součástí týmu, který realizuje festival UROBOROS zaměřený na sociálně angažovaný design a umění.

Denisa Reshef Kera

a philosopher and designer experimenting with creative strategies of public engagement in emerging science and technology issues. She worked on RegTech and algorithmic governance projects implementing ethical and regulatory guidelines into the blockchain and IoT infrastructures as a fellow of BISITE, University of Salamanca, and Weizenbaum Internet Institute in Berlin (https://github.com/anonette, http://anonette.net/). She has a global experience of researching open and citizen science projects (National University of Singapore, Arizona State University, Charles University) described as forms of “grassroots R&D culture”, “geek diplomacy” and “science artisanship”. In 2021 she joined Tel Aviv University with a project on web monetization and blockchain technologies for content creation.

<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——