Klára Peloušková /CZ

Klára Peloušková studied Art History and Theory, as well as Media Theory, at Masaryk University in Brno and Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM). She works as a methodologist and lecturer in the Department of Design and the Department of Art History and Theory at UMPRUM, while conducting her doctoral research at the same institution. She focuses on contemporary design theory and methodology in the context of the politics of sustainability and civilizational transformation. In 2021, she participated in The Terraforming design-research programme at the Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow. She has also contributed to the project Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, which developed in collaboration between Masaryk University and University of Oslo. Before becoming fully engaged in academia, Klára worked as editor-in-chief of the Czech contemporary art magazine Artalk.cz, and as a project leader for the international residency program studio das weisse haus in Vienna. She continues to contribute to academic and non-academic publications, and to curate exhibitions of contemporary art and design.

//

Klára Peloušková vystudovala dějiny a teorii umění a teorii médií na Masarykově univerzitě v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Působí jako metodička a lektorka na Katedře designu a Katedře dějin a teorie umění UMPRUM a zároveň na téže instituci provádí doktorandský výzkum. Zaměřuje se na teorii a metodologii současného designu v kontextu politiky udržitelnosti a civilizační transformace. V roce 2021 se zúčastnila designově-výzkumného programu The Terraforming na Strelkově institutu pro média, architekturu a design v Moskvě. Podílela se také na projektu Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a Univerzity v Oslu. Předtím, než se začala naplno věnovat akademické práci, pracovala Klára jako šéfredaktorka českého časopisu o současném umění Artalk.cz a jako vedoucí projektu mezinárodního rezidenčního programu studia das weisse haus ve Vídni. Nadále přispívá do akademických i neakademických publikací a je kurátorkou výstav současného umění a designu.

6 Oct Thu 10:00 CEST

Discussion: Jádro a budoucnost: od technologie k politice [In Czech] JOIN
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——
<—__—- UROBOROS FESTIVAL STARTS IN
days hours minutes seconds
—___—__——___——